| |

Farmy PV

20150220_08180320150220_10290220150210_141526

 

 

Wszelkie prace związane z przygotowaniem dokumentów i opracowań wymaganych do przygotowania kompletnego projektu farmy fotowoltaicznej, wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie OZE.
Zakres merytoryczny sporządzonych dokumentów odpowiada najwyższym standardom oraz zgodny jest z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Odpowiednio dobrana i wykwalifikowana grupa osób jest gwarantem kompleksowej i profesjonalnej obsługi
przygotowania i realizacji inwestycji.
Zakres prac wymaganych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej:
1.
Przygotowanie umowy dzierżawy terenu.
2.
Przygotowanie wniosków oraz wykupienie ze składnicy dokumentów geodezyjnych wypisu
z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej terenu przewidzianego pod budowę
instalacji PV.
3.
Przygotowanie i złożenie we właściwym dla inwestycji Urzędzie Gminy wniosku o wydanie
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) wraz z załącznikami m.in.
Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).
4.
Przygotowanie wniosków oraz wykupienie ze składnicy dokumentów geodezyjnych
2 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej dla terenu przewidzianego pod budowę instalacji PV
w zakresie obejmującym trzykrotność szerokości frontu działki.
5.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej obejmującej planowane
rozmieszczenie paneli, falowników, transformatora oraz wykreślenie planowanego miejsca
przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej.
6.
Opracowanie oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i
zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi załącznikami.
7.
Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej OSD, właściwego ze względu na lokalizację
inwestycji.
8.
Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla farmy
fotowoltaicznej, w szczególności wykonanie:
Opisu i obliczeń technicznych oraz zestawienia materiałowego,
Projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego i wykonawczego instalacji,
Projektu energetyczny – schemat sieci i instalacji elektroenergetycznych,
Uzgodnień z właścicielami gruntów, na których realizowana jest inwestycja oraz
właścicielami nieruchomości przez których tereny będzie prowadzona np. linia
przyłączeniowa SN,
Uzgodnień w zakresie zgodności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Uzgodnień z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w zakresie zgodności z wydanymi
warunkami przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci,
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Oczywiście naszym Klientom pomagamy na etapie uzyskiwania promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, czy też przy uzyskiwaniu samej koncesji. Pomagamy również przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przystąpienia do aukcji w nowym
systemie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.
Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji wymaganej do budowy naziemnej
instalacji fotowoltaicznej, pozostajemy w stałym kontakcie z Naszymi Klientami.

fb_img_1448204234785