| |

Finansowanie

Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców.

Możliwości pozyskania bezzwrotnej formy dofinansowania dla MŚP z funduszy Regionalnych Programów Operacyjnych.

W większości województw pierwsze konkursy dotacji inwestycyjnych w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska planowane są do przeprowadzenia pod koniec 2016r. oraz w pierwszej połowie 2017 r.. Dlatego warto już dziś opracować dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji dotacyjnej oraz wniosku o dotację wraz ze studium wykonalności.

Przykładowe rodzaje projektów
Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:
 Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (instalacja fotowoltaiczna);
 Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Wysokość wsparcia w poszczególnych województwach
O konkretnej wysokości wsparcia unijnego w danym województwie decyduje mapa pomocy regionalnej, która przedstawia się następująco:

mapka

Zgodnie z powyższą mapą pomocy publicznej wartość bazowa dotacji dla przedsiębiorstw np.:
W woj. kujawsko-pomorskim wynosi 35 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym:
1. Przedsiębiorcy posiadający status mikro i małych przedsiębiorstw, mogą liczyć na
20 % premii przy obliczaniu wysokości procentowego wsparcia (wartość bazowa (35% + premia 20% -> do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji)
2. Przedsiębiorcy posiadający status średnich przedsiębiorstw, mogą otrzymać 10% tej premii (wartość bazowa (35% + premia 10% -> do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji)

W województwie lubelskim wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym:
1. Przedsiębiorcy posiadający status mikro i małych przedsiębiorstw, mogą liczyć na
20 % premii przy obliczaniu wysokości procentowego wsparcia (wartość bazowa (50% + premia 20% -> do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji)
2. Przedsiębiorcy posiadający status średnich przedsiębiorstw, mogą otrzymać 20% tej premii (wartość bazowa (50% + premia 10% -> do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji)

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysoko sprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, do dnia 31 grudnia 2020 r. maksymalną intensywność pomocy zwiększa się również o 5 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego oraz 15 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie. Oznacza to tyle, że w przypadku wyżej przedstawionych przykładów maksymalna wysokość wsparcia w woj. kujawsko-pomorskim może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a na obszarze woj. lubelskiego aż do 85%.

Należ pamiętać, że dotacje bezzwrotne wypłacane są beneficjentom w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii dla gospodarstw rolnych

Możliwości pozyskania bezzwrotnej formy dofinansowania gospodarstw rolnych z Programu Modernizacja gospodarstw rolnych

Programem wsparcia skierowanych wyłącznie dla sektora rolnego jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ze względu, że obecna edycja programu na lata 2007 – 2014 uległa już zakończeniu przedstawiono nowy program na lata 2014 – 2020. Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Wsparcie inwestycji z zakresu energetyki prosumenckie z PROW na lata 2014-2020 udzielane będzie w ramach działania:
• Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)

W ramach tego działania możliwe jest uzyskanie pomocy na realizację inwestycji na potrzeby własne gospodarstwa oraz na inwestycje poprawiające ogólną wydajność gospodarstwa (poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji). Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, spółki osobowe (w przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) lub grupa rolników (co najmniej dwóch rolników wspólnie ubiegających się o pomoc finansową w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej).
Wysokość wsparcia wynosi: do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych (w przypadku dwóch i więcej rolników), lub do 50% w przypadku pozostałych operacji, ale nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.
Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu instalacji OZE, koszty ogólne związane z wydatkami: koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł.
W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą, chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z proponowanymi rozwiązaniami w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz możliwościami pozyskania dla Państwa bezzwrotnych form dotacji z budżetu UE na lata 2014-2020.

 

finanse1-pop

 

Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii dla gospodarstw rolnych

Obecnie na rynku brak jest ogólnopolskiego programu wspierającego rozwój energetyki prosumenckiej. Decyzją NFOŚiGW, nabory wniosków na program „Prosument” realizowany w latach 2015-2016, za pośrednictwem WFOŚ, BOŚ Banku oraz samorządów gminnych, został zamknięty. Z informacji udzielonej przez NFOŚiGW wynika, że fundusz pracuje nad nowym ogólnopolskim programem wspierającym rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej. Efektów można spodziewać się z początkiem 2017 r.

Mimo braku ogólnopolskiego programu, w poszczególnych województwach WFOŚ co jakiś czas uruchamiają programy ukierunkowane na zakup m.in. instalacji fotowoltaicznych. Obecnie jeden z takich programów prowadzony jest m.in. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Program ten skierowany jest do osób fizycznych, umożliwiający im zakup np. instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa domowego. Zgodnie z jego zapisami beneficjent może otrzymać nisko oprocentowany kredyt w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, z możliwością jego umorzenia w wysokości do 30% zaciągniętego kredytu.

Dla naszych klientów na bieżąco sprawdzamy dostępność środków w poszczególnych województwach. Wystarczy, że osoba zainteresowana skontaktuje się z Naszym biurem, a my postaramy się zaproponować Państwu najlepszą ofertę na rynku.