| |

PV dla Firm

Przed planowaniem budowy instalacji PV należy dokonać analizy lokalizacji oraz sprawdzenia możliwości jej realizacji na danym obszarze czy budynku. Nasi przedstawiciele pomogą Państwu w ocenie opłacalności inwestycji, a także przeprowadzą przez kolejne jej etapy. Nasz zespół projektantów przygotuje profesjonalny projekt, zgodny z prawem budowlanym i energetycznym. Ponadto, zostaną Państwu przedstawione możliwe źródła pozyskania dofinansowania dla danej inwestycji z programów unijnych. Wielkość danej instalacji PV nie ma dla nas znaczenia, mamy już bowiem doświadczenie w realizacji dużych projektów.

2016-09-02-09-54-46-32016-04-19-18-36-17

W obecnych czasach coraz bardziej istotne dla postrzegania przedsiębiorstwa przez kontrahentów jest dbałość o środowisko. Inwestując w instalację fotowoltaiczną, nie tylko będą Państwo lepiej postrzegani przez swoich klientów, ale przede wszystkim dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa, znacząco obniżą Państwo swoje rachunki za energię. Wystarczy, że posiadają Państwo wolny dach na firmowych budynkach, bądź też trochę wolnego terenu wokół Państwa firmy, aby bez większych przeszkód
zainwestować w odnawialne źródła energii i cieszyć się własną elektrownią fotowoltaiczną.
Nasi przedstawiciele dołożą wszelkich starań, aby wybrać dla Państwa optymalne rozwiązania. Dzięki wizji lokalnej, podczas której wykonujemy pomiary dachów, przygotujemy projekt zabudowy dachu obejmujący posadowienie paneli fotowoltaicznych na jego
powierzchni, rozmieszczenia falowników oraz przeprowadzenia tras kablowych do miejsca przyłączenia instalacji PV do sieci odbiorczej.
Udostępniając nam Wasze rachunki za energię elektryczną, opracujemy profil zużycia energii elektrycznej w Waszym przedsiębiorstwie wraz
z profilem produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, w celu zoptymalizowania zużycia produkowanej energii z instalacji PV na potrzeby własne.
Po wybudowaniu u Państwa instalacji fotowoltaicznej przygotowujemy do zakładu energetycznego zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci wraz z załącznikami, gdy moc zainstalowana instalacji, nie będzie większa niż istniejąca moc określona na pobór energii z sieci OSD. W przypadku, kiedy moc określona na pobór energii będzie mniejsza niż moc instalacji fotowoltaicznej, jeszcze przed wykonaniem montażu instalacji fotowoltaicznej, opracowujemy wniosek wraz z załącznikami o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
Oczywiście ewentualną energię niewykorzystaną na potrzeby własne przedsiębiorstwa z instalacji fotowoltaicznej, mogą Państwa sprzedać do sieci OSD. Cena po jakiej odbywa się sprzedaż do sieci równa się 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE (średnia cena za II kwartał 2016 r. – 171,14 zł/MWh).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskania
pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na montażu instalacji PV. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW cechuje się bardzo ograniczoną liczbą dokumentów oraz nie wymaga uzyskiwania żadnych decyzji
administracyjnych. Ma to znaczący wpływ na szybkość realizacji inwestycji oraz brak kosztów związanych m.in. z wykonaniem projektu budowlanego.
Oczywiście jeżeli zdecydują się Państwo na realizację instalacji o mocy powyżej 40 kW,
przygotujemy dla Państwa wymagany prawem projekt budowlany oraz dopełnimy wszelkich
formalności, aby cały proces przebiegał sprawnie i w jak najkrótszym czasie.
20130801_17572620150814_182137